MOULIN DE MON PLAISIR - MAINTENAY

Moulin de Mon Plaisir - Maintenay

(Photos Marteen Osstyn - 6 août 2009)

Moulin de Mon Plaisir - Maintenay (autre vue)

 

Ancien moulin tour désaffecté.